Decks


Granrodeo: Ride on the Edge

Deck Information


Granrodeo: Ride on the EdgeSet: Japan
Made/Donated: Kayori/Kayori Release: 2021-02-15
Wishes: None
Masters: Kayori

Other Decks