Decks


Kuroshitsuji 2: ED 2 - Kagayaku Sora no Shijima ni wa

Deck Information


Kuroshitsuji 2: ED 2 - Kagayaku Sora no Shijima ni waSet: Anime
Made/Donated: Kayori/Kayori Release: 2021-02-15
Wishes: None
Masters: Kayori

Other Decks